Tag: مطلبی از کتاب خدمات متقابل اسلام وایران

نخستین مسلمانان ایرانی

نخستین مسلمانان ایرانی

babol2011-204
هنگامی که دین مقدّس اسلام آشکار شد و نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله دعوت خود را آغاز فرمود ، حکومت یمن به دست باذان
بن ساسان ایرانی بود . جنگهاي حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله با قبایل عرب و مشرکین قریش در زمان همین باذان شروع شد .
باذان از جانب خسرو پرویز بر یمن حکومت می کرد و بر سرزمینهان حجاز و تهامه نیز نظارت داشت و گزارش کارهاي آن
حضرت را مرتبا به خسرو پرویز می رسانید .

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در سال ششم هجري خسرو پرویز را به دین مقدّس
اسلام دعوت کرد . وي از این موضوع سخت ناراحت شد و نامه آنجناب را پاره نمود و براي باذان ، عامل خود در یمن ، نوشت که

 

نویسنده این نامه را نزد وي اعزام کند 

باذان نیز دو نفر ایرانی را به نام بابویه و خسرو به مدینه فرستاد . آن دو پیام خسرو پرویز را به
آن جناب رسانیدند و این اوّلین ارتباط رسمی ایرانیان با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله بوده است .

هنگامی که خبر احضار
حضرت رسول به ایران ، به مشرکین قریش رسید ، بسیار خوشوقت شدند و گفتند دیگر براي محمّد خلاصی نخواهد بود زیرا ملک
الملوك ایران خسرو پرویز با وي طرف شده و او را از بین خواهد برد .

نمایندگان باذان با حکمی که در دست داشتند در مدینه
حضور پیغمبر رسیدند و منظور خود را در میان گذاشتند . حضرت فرمود : فردا بیایید و جواب خود را دریافت کنید . روز بعد که
خدمت آن جناب آمدند حضرت فرمود : شیرویه دیشب شکم پدرش خسرو پرویز را درید و او را هلاك ساخت . سپس افزود :
خداوند به من اطلاع داد که شاه شما کشته شد و مملکت شما بزودي به تصرف مسلمین درخواهد آمد . اینک شما به یمن
بازگردید و به باذان بگویید اسلام اختیار کند ؛ اگر مسلمان شد حکومت یمن همچنان با او خواهد بود .

نبی اکرم صلی اللّه علیه و
آله به این دو نفر هدایایی مرحمت فرمود و آن دو نفر به یمن بازگشتند و جریان را به باذان گفتند . باذان گفت : ما چند روزي
درنگ می کنیم اگر این مطلب درست از کار درآمد معلوم است که وي پیغمبر است و از طرف خداوند سخن می گوید ؛ آنگاه
تصمیم خود را خواهیم گرفت . چند روز بعد بر این قضیه گذشت که پیکی از تیسفون رسید و نامه از طرف شیرویه براي باذان
آورد . باذان از جریان قضیه به طور رسمی مطلع شد و شیرویه علت کشتن پدرش را براي وي شرح داده بود . شیرویه نوشته بود که
مردم یمن را به پشتیبانی وي دعوت کند و شخصی را که در حجاز مدعی نبوّت است آزاد بگذارد و موجبات ناراحتی او را فراهم
نسازد .

باذان در این هنگام مسلمان شد و سپس گروهی از ایرانیان که آنها را ابناء و احرار می گفتند مسلمان شدند و اینان نخستین
ایرانیانی هستند که وارد شریعت مقدّس اسلام گردیدند .

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله باذان را همچنان بر حکومت یمن ابقاء
کردند و وي از این تاریخ از طرف نبی اکرم بر یمن حکومت می کرد و به ترویج و تبلیغ اسلام پرداخت و مخالفین و معاندین را سر
جاي خود نشانید . باذان در حیات حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله درگذشت و فرزندش شهر بن باذان از طرف پیغمبر به( حکومت منصوب شد .

وي نیز همچنان روش پدر را تعقیب نمود و با دشمنان اسلام مبارزه می کرد . ( 22

ماخذ مطلب :خدمات متقابل اسلام و ایران ، مجموعه آثار، ج 14 ، ص 81 و 82 ، و نیز سیره نبوي ، ص 119 ، به نقل از: . ج 14 ، ص 80 و 81

851585_168855049947467_62092957_n