Tag: خانه ساختن در بهشت

فرشتگانی که خانه می ساختند

بسم الله الرحمن الرحیم

فرشتگانی که خانه می ساختند

18

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود : در شب معراج وارد بهشت شدم ، فرشتگانی دیدم که بنائی می کنند ، خشتی از طلا و
خشتی از نقره ، و گاهی هم از کار کردن دست می کشیدند . به ایشان گفتم : چرا گاهی کار می کنید و گاهی از کار دست می
کشید ؟ پاسخ دادند : تا مصالح بنائی برسد . پرسیدم : مصالحی که می خواهید چیست ؟ گفتند : ذکر مؤ من که در دنیا می گوید
سبحان اللّه و الحمدللّه و لا آله الا اللّه و اللّه اکبر . هر وقت بگوید ، ما می سازیم و هر وقت خودداري کند ، ما نیز خودداري می
کنیم . ( 12 ) در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند : ((هر کس که بگوید سبحان اللّه ، خدا براي
او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الحمدللّه ، خدا براي او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لا آله الا اللّه
، خدا براي او درختی در بهشت می نشاند ، و هر کس بگوید اللّه اکبر ، خدا براي او درختی در بهشت می نشاند . مردي از قریش
گفت : پس درختان ما در بهشت بسیار است . حضرت فرمودند : بلی ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند ، و
این به دلیل گفتار خداي عزوجل است که : اي کسانی که ایمان آوردید خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهاي خویش را باطل
( نکنید . ))

 

– وسائل الشیعه ، چاپ مکتبۀ المحمّدي قم ، جزءدوّم از جلد 2، ص 1206 ،