Tag: حسبی الله

سکوتی شکوهمند

بسم الرحمن الرحیم

سکوتی شکوهمند

images (2)حکایتی آثار استاد شهید آیۀ الله مرتضی مطهري


زهراي اطهر ، دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله
مورد اهانت قرار می گیرد ، خشمگین وارد خانه می شود و با جملاتی که کوه

را از جا می کند شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار میدهد و می گوید : پسر ابوطالب ! چرا به گوشه خانه خزیده اي ؟ تو همانی
که شجاعان از بیم تو خواب نداشتند ، اکنون در برابر مردمی ضعیف سستی نشان می دهی ! اي کاش مرده بودم و چنین روزي را
نمی دیدم ! علی (ع ) خشمگین از ماجراها از طرف همسري که بی نهایت او را عزیز می دارد اینچنین تهییج می شود . این چه
قدرتی است که علی را از جا نمی کند پس از استماع سخنان زهرا با نرمی او را آرام می کند که : نه من فرقی نکرده ام ، من همانم
که بودم ، مصلحت چیز دیگر است ، تا آنجا که زهرا را قانع می کند و از زبان زهرا می شنود : حسبی اللّه و نعم الوکیل

روز دیگري باز فاطمه سلام اللّه علیها ، علی (ع ) را دعوت به قیام می کند در همین حال فریاد مؤ ذن بلند می شود که : اشهد ان رسول اللّه . علی (ع ) به زهرا(س ) فرمود : آیا دوست داري این فریاد خاموش شود ؟ گفت : نه . فرمود : سخن من جز این نیست

منبع : سیری در نهج البلاغه شهید مطهری