Tag: جوانان شیعه و محبت اهل بیت

چه فکر شومی است که برخی جاهل یا منحرف آنرا ترویج می کنند

 

سلام دوستان  1533714_1402244203392087_7385708948034194846_n
عرض می کنم:
   چه فکر گمراه کننده æ
شومی است که برخی جاهل یا منحرف آنرا ترویج می کنند
به جوانان شیعه می گویند شما اهل بیت را دوست داشته باش هرچه گناه بکنی اهل بیت شفاعت خواهند کرد æ ما را به محبت علی بخشیده اند
آیا اینان نمی فهمند انسانی که راحت گناه می کند بمرور
æ عاقبت آدم فاسقی میشود
æ چگونه ممکن است امام معصوم از فاسق شفاعت کند
آیا نمی دانند که ادامه گناهان قلب را سیاه می کند
æ در قلب سیاه شده در اثر گناهان دیگر جایی برای دوست داشتن امامان باقی نخواهد ماند
نمی دانند که  نقش امامان هدایت ما است
æ æ باید راه روش مسلمانی درست را از آنها یاد بگیریم
æ دوست داشتن امامان اگر همراه با تقوا æ
پرهیز از گناه نباشد هیچ خاصیتی نخواهد داشت
æ امامان از چنین افرادی بیرار خواهند بود
دوستان اگر نظری دارند می توانند بنویسند
ممنون