Tag: برابری در برابر قانون

یکسان بودن همه د رمقابل قانون – عدالت قضایی

یکسان بودن همه د رمقابل قانون – عدالت قضایی

11188401_788514577931279_44731174802580662_n

در فتح مکّه زنی از بنی مخزوم مرتکب سرقت شده بود و جرمش محرز گردید ، خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجراي
حدّ سرقت را توهینی به خود تلقی می کردند  بهمین علت سخت به تکاپو افتادند که رسول خدا را از اجراي حدّ منصرف کنند . بعضی از
 صحابه را به شفاعت برانگیختند ولی وقتی رسول خدا این مطالب را از آنان شنید و تلاش ایشان را براي متوقف شدن حد
الهی دید رنگش از خشم برافروخته شد و گفت : چه جاي شفاعت است ؟ مگر قانون خدا را می توان به خاطر افراد تعطیل کرد. /     د

هنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانی کرد و فرمود : اقوام و ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند که در
اجراي قانون خدا تبعیض می کردند هر گاه یکی از اقویا و زبردستان مرتکب جرم می شد مجازات نمی گشت ، سوگند به خدائی
که جانم در دست اوست ، در اجراي (عدل ) درباره هیچ کس سستی نمی کنم ، هر چند از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد./د