Tag: ایران و یمن

ایرانیان در یمن در اوان تولد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله

ایرانیان در یمن در اوان تولد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله

 

images (2)
در اوان تولد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله گروهی ایرانی در یمن ، عدن ، حضر موت و ساحل دریاي سرخ زندگی می
کردند ، و حکومت یمن را نیز در دست داشتند . قبل از بررسی در این موضوع ناگزیر هستیم براي روشن شدن مطلب ، علت
مهاجرت و اقامت افراد ایرانی را در یمن بررسی کنیم ، تا موضوع بهتر قابل درك باشد . در زمان انوشیروان ، دولت حبشه از طریق
دریا به یمن حمله آورد و حکومت این منطقه را برانداخت . سیف بن ذي یزن پادشاه یمن به دربار انوشیروان آمد تا از وي یاري
جوید و حبشیان را از یمن بیرون کند . مورخین نوشته اند ، سیف مدت هفت سال در تیسفون (مدائن ) اقامت نمود ، تا اجازه یافت
که با انوشیروان ملاقات کند . سیف بن ذي یزن به انوشیروان گفت : مرا در جنگ با حبشیان یاري کن و گروهی از سربازان خود
را با من بفرست تا مملکت خود را بگیرم . انوشیروان گفت : در آیین من روا نیست که لشکریان خود را فریب دهم و آنها را به
کمک افرادي که با من هم عقیده نیستند بفرستم . پس از مشورت با درباریان و مشاورینش قرار شد که گروهی از زندانیان را از
آنجا اخراج کنند . این راءي به تصویب رسید و مورد عمل قرار گرفت . تعداد این جماعت را در حدود هزار نفر نوشته اند و همین
جماعت اند که توانستند حبشیان را که عدد آنها از سی هزار هم بیشتر بود از پا درآورند و همه را هلاك کنند . فرماندهی ایرانیان
در یمن به عهده شخصی به نام ((وهرز)) بود . پس از شکست حبشیان و مردن سیف بن ذي یزن ، همین وهرز ایرانی که نام حقیقی
( آن ((خرازاد)) بود در یمن به حکومت رسید و از دولت ایران متابعت می کرد .

منبع
 – خدمات متقابل اسلام و ایران ، مجموعه آثار، ج 14 ، ص 81 و 82 ،

نوشته شهید مطهری