Category: علمی

همه چيز جهان روى حساب است

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

همه چيز جهان روى حساب است

images (16)


جـمـله انـا كـل شى ء خلقناه بقدر در عين فشردگى از حقيقت مهمى در عالم خلقت پرده برمى دارد، حقيقتى كه بر سراسر جهان هستى حاكم

است ، و آن اندازه گيرى دقيق در همه كائنات جهان است .
هـر قـدر عـلم و دانـش بـشرى پيشرفت مى كند به اين اندازه گيرى دقيق آشناتر مى شود، اين اندازه گيرى دقيق نه تنها در موجودات ذره بينى كه در كرات عظيم آسمانى نيز حاكم است .
فـى المـثل مى شنويم فضانوردان با محاسبات دقيق علمى كه وسيله صدها نفر كارشناس متخصص بوسيله مغزهاى الكترونيكى انجام مى گيرد موفق مى شوند، درست در همان منطقه اى از كـره مـاه كـه مـى خـواسـتـنـد بـنـشينند، با اينكه ظرف چند روزى كه سفينه فضائى فـاصـله زمين و ماه را مى پيمايد همه چيز دگرگون مى شود، ماه هم بدور خود مى گردد و هم بدور زمين ، و جاى آن بكلى عوض مى شود،
و حـتـى در لحـظه پرتاب سفينه نيز زمين هم بدور خود و هم بدور آفتاب با سرعت فوق العـاده اى در حـركـت اسـت ، ولى از آنـجـا كـه تـمام اين حركات گوناگون حساب و اندازه دقـيقى دارد كه مطلقا از آن تخلف نمى كند، فضانوردان موفق مى شوند كه با محاسبات پيچيده درست در منطقه مورد نظر فرود آيند!
سـتـاره شـنـاسـان مى توانند از دهها سال قبل ، خسوف و كسوفهاى جزئى و كلى را كه در نـقـاط مـخـتـلف زمـيـن روى مـى دهـد دقـيـقـا پـيـش بـينى كنند، اينها همه نشانه دقت در اندازه گيريهاى جهان بزرگ است .
در مـوجـودات كـوچـك ، در مـورچگان ريز با آن اندامهاى پيچيده و متنوع و رگها و اعصاب ، ظـرافـت ايـن انـدازه گـيـرى خـيـره كـنـنـده اسـت ، و هنگامى كه به موجودات كوچكتر، يعنى جـانـداران ذره بينى ، ميكربها، ويروسها، آميبها مى رسيم ظرافت اين اندازه گيرى اوج مى گـيـرد، و در آنـجـا حتى يكهزارم ميليمتر و كوچكتر از آن تحت حساب است ، و از آن فراتر هـنـگـامـى كـه بـه داخـل اتـم وارد مـى شويم تمام اين مقياسهاى اندازه گيرى را بايد دور بريزيم ، و اندازه ها به قدرى كوچك مى شود كه به فكر هيچ انسانى نمى گنجد.
ايـن انـدازه گيرى تنها در مساءله كميتها نيست ، كيفيتهاى تركيبى از اين اندازه گيرى نيز دقـيـقـا بـرخـوردار اسـت ، نـظـامـى كـه بـر روح و روحـيـات انـسـان و اميال و غرائز او حاكم است ، نيز اندازه گيرى دقيقى در مسير خواسته هاى فردى و اجتماعى انـسـان دارد كـه اگر كمترين دگرگونى در آن رخ دهد نظام زندگى فردى و اجتماعى او به هم مى ريزد.
در عـالم طبيعت ، موجوداتى هستند كه آفت يكديگرند، و هر كدام ترمزى در برابر ديگرى محسوب مى شود.
پـرنـدگـان شـكـارى از گـوشـت پـرندگان كوچك تغذيه مى كنند، و از اينكه آنها از حد بگذرند، و تمام محصولات را آسيب برسانند جلوگيرى مى نمايند،
و لذا عمر طولانى دارند.
ولى هـمـين پرندگان شكارى ، بسيار كم تخم مى گذارند، و كم جوجه مى آورند، و تنها در شرايط خاصى زندگى مى كنند، اگر بنا بود با اين عمر طولانى جوجه هاى فراوان بياورند، فاتحه تمام پرندگان كوچك خوانده مى شد.
اين مساءله دامنه بسيار گسترده اى در جهان حيوانات و گياهان دارد كه مطالعه آن انسان را به عمق انا كل شى ء خلقناه بقدر آشناتر مى سازد.

منبع 

تفسیر نمونه 

در تفسیرسوره قمر

گداخته هایی که برون می آید از دل زمین- تصاویری از آتشفشان-volcan برکان –

گداخته هایی که برون می آید از دل زمین 

– تصاویری از آتشفشان-volcan برکان 

images images (1) images (2) images (3) images (4) images (5) images (6) images (7) images (8) images (9) images (10) images (11) images (12) images (13) téléchargement téléchargement (2) téléchargement (3) téléchargement (4)

مکالمه زبان عربی

آموزش مکالمه زبان عربی

téléchargement

گردآورنده مجیدمومنی

~~از ديدن شما خرسندم: أنَا سَعيدٌ بِلِقائِکَ. إِنِّي مَسرُورٌ لِرُؤيَتِکَ. (لِلمُذَکَّر)
أنَا سَعيدَةٌ بِلِقائِکِ. إِنِّي مَسرُورَةٌ لِرُؤيَتِکِ. (لِلمُؤَنَّث)
از شما خواهش می کنم با من به جای عاميانه به زبان فصيح حرف بزنيد: أَرجُوکَ أَن تَتَکَلَّمَ مَعي بِاللُّغَةِ الفُصحَی بَدلاً مِنَ العامِيَّةِ.
از عواطف شما نسبت به خودم سپاسگزارم: أَشکُرُکَ لِعَواطِفِکَ تِجاهي. (لِلمُذَکَّر)
أَشکُرُکِ لِعَواطِفِکِ تِجاهي. (لِلمُؤَنَّث)
از کمک شما سپاسگزارم: شُکراً لِمُساعِدَتِکَ. (لِلمُذَکَّر)/ شُکراً لِمُساعِدَتِکِ. (لِلمُؤَنَّث)
از همه شما سپاسگزاری می کنم: أَشکُرُکُم جَميعاً.
اشکال ندارد: لا بَأسَ.
اختيار داريد: لا داعِیَ لِلشُّکرِ.
آب و هوای اين شهر چگونه است؟ کَيفَ مُناخُ هذِهِ المَدينَةِ؟
آب و هوای اين شهر خوب است: مُناخُ هذِهِ المَدينَةِ جَيِّدٌ.
حداقل دما در اين شهر 15 و حداکثر 45 درجه سانتيگراد است: في هَذِه المَدينَةِ دَرَجَةُ الحَرارَةِ الصُّغرَی هِيَ خَمسَ عَشرَةَ دَرَجَةً مِئَوِيَّةً وَ العُظمَی خَمسَةٌ وَ أَربَعُونَ دَرَجَةً.
اسم من… است: إسمي…/ إسمِي سَعيدٌ./ إسمي فاطِمَةُ .
اطمينان ندارم، مطمئن نيستم: لَستُ مُتَأَکِّداً (لِلمُذَکَّر) / لَستُ مُتَأَکِّدَةً. (لِلمُؤَنَّث)
آفرين برتو! خدا به شما بركت دهد: بارَكَ اللهُ فيكَ. (لِلمُذَکَّر) بارَکَ اللهُ فِيکِ.(لِلمُؤَنَّث) . بارَكَ اللهُ فِيکُم (لِلمُخاطَبِينَ) / بارَكَ اللهُ فِيکُنَّ. (لِلمُخاطَبات)
افسوس، حيف: يا لَلْخَسارَة.
اگر به ديدن من بياييد خوشحال خواهم شد. سَوفَ أَکُونُ مَسرُوراً إذا جِئتَ لِزيارَتِي (لِلمُذَکَّر) / سَوفَ أَکُونُ مَسرُورةً إذا جِئتَ لِزيارَتِي. (لِلمُؤَنَّث)
البته: طَبْعاً، بِالطَّبْعِ
اوقات خوشی را برايت آرزو می کنم: أتَمَنَّی لَکَ وَقتاً طَيِّباً. (لِلمُذَکَّر)
أتَمَنَّی لَکِ وَقتاً طَيِّباً. (لِلمُؤَنَّث)
أتَمَنَّی لَکُم وَقتاً طَيِّباً. (لِلمُخاطَبِينَ) / أتَمَنَّی لَکُنَّ وَقتاً طَيِّباً. (لِلمُخاطَبات)
أتَمَنَّی لَهُم وَقتاً طَيِّباً. (لِلغائِبينَ) / أتَمَنَّی لَهُنَّ وَقتاً طَيِّباً. (لِلغائِبات)
آيا می توانی به من کمک کنی؟ هَلْ تَسْتَطيعُ أنْ تُساعِدَنِی؟
بله، می توانم به شما کمک کنم: نَعَم، أَستَطِيعُ أَنْ أُساعِدَکَ.
نه، نمی توانم به شما کمک کنم: لا، لا أَستَطِيعُ أَنْ أُساعِدَکَ.
آيا مطمئن هستی؟ هَل أَنتَ واثِقٌ؟/ بله، کاملاً مطمئن هستم: نَعَم کُلَّ الثِّقَةِ.
آيا ميل داريد با من بيرون بياييد؟ هَل تَرغَبُ بِالخُرُوجِ مَعِي؟
بله، دوست دارم با تو بيرون بيايم: نَعَم، أُحِبُّ الخُروجَ مَعَکَ.
آيا شما متأهل هستيد يا مجرد؟ هَل أَنتَ مُتَزَوِّجٌ أَم أَعزَب؟ (لِلمُذَکَّر)
من متأهل هستم: أَنَا مُتَزَوِّجٌ.
آيا شما متأهل هستيد يا مجرد؟ هَل أَنتِ مُتَزَوِّجَةٌ أَم عَزباء؟ (لِلمُؤَنَّث)
من مجرد هستم: أَنَا عَزباء.
آيا شما بچه داريد؟ هَل عِندَکَ أَولادٌ ؟ (لِلمُذَکَّر) / هَل عِندَکِ أَولادٌ ؟ (لِلمُؤَنَّث)
بله بچه دارم: نَعَم، عِندِي أَولادٌ. نه بچه ندارم: ما عِندِي أَولادٌ.
أيا خجالت نمی کشی! أَلا تَخجَلُ! (لِلمُذَکَّر) / أَلا تَخجَلِينَ ! (لِلمُؤَنَّث)
با اجازه شما: عَنْ إذْنِکَ. (لِلمُذَکَّر) / عَنْ إذْنِکِ. (لِلمُؤَنَّث)
با دلی سرشار از محبت و ارادت نامه ام را آغاز می کنم : أَبدَأُ رِسالَتِي بِقَلبٍ مُفعَمٍ بِالحُبِّ وَ الإخلاصِ.
با دلی سرشار از اندوه به شما تسليت می گويم: أُعَزِّيکُم بِقَلبٍ مِلؤُهُ الحُزنُ وَ الأَسَی.
ببخشيد: عَفْواً.
بدبختانه، متأسفانه: مِنْ سُوءِ الحَظِ.
بدون شک،بدون ترديد: لا شَکَّ
برای او آرزوی پيروزی کرد: تَمَنَّی لَهُ النَّجاحَ .(لِلمُذَکَّر) / تَمَنَّتْ لَها النَّجاحَ. (لِلمُؤَنَّث)
برايت خوشبختی آرزو می کنم: أتَمَنَّی لَکَ حَظّاً سَعيداً. (لِلمُذَکَّر)
أتَمَنَّی لَکِ حَظّاً سَعيداً. (لِلمُؤَنَّث)
أتَمَنَّی لَکُم حَظّاً سَعيداً. (لِلمُخاطَبِينَ)
أتَمَنَّی لَکُنَّ حَظّاً سَعيداً. (لِلمُخاطَبات)
أتَمَنَّی لَهُ حَظّاً سَعيداً .(لِلغائب)
أتَمَنَّی لَها حَظّاً سَعيداً. (لِلغائِبة)
برايت موفقيت آرزو می کنم: أتَمَنَّی لَکَ نَجاحاً.(لِلمُذَکَّر)
أتَمَنَّی لَکِ نَجاحاً. (لِلمُؤَنَّث)
برايتان موفقيت آرزو می کنم: أتَمَنَّی لَکُم نَجاحاً. (لِلمُخاطَبِينَ)
أتَمَنَّی لَکُنَّ نَجاحاً. (لِلمُخاطَبات)
بسيار متأسفم: آسِفٌ جِدّاً. (لِلمُذَکَّر) / آسِفَةٌ جِدّاً. (لِلمُؤَنَّث)
بفرما: تَفَضَّلْ.(لِلمُذَکَّر) / تَفَضَّلي (لِلمُؤَنَّث)
بِفرما: شَرِّف. (لِلمُذَکَّر) / شَرِّفِي. (لِلمُؤَنَّث) (در سوريه و لبنان)
بفرما بنشين:تَفَضَّلْ بِالجُلُوسِ.(لِلمخاطب)/ تَفَضَّلِي بِالجُلُوسِ.(لِلمخاطبة)
تَفَضَّلُوا بِالجُلُوسِ. (لِلمُخاطَبِينَ) / تَفَضَّلنَ بِالجُلُوسِ. (لِلمُخاطَبات)
بقای عمرشما باد« درتسليت»:البَقِيّة في حياتِكُمْ.
به تو قول می دهم: أُعاهِدُكَ. (لِلمُذَکَّر) / أُعاهِدُكِ. (لِلمُؤَنَّث)
به اميد ديدار: إلی اللِّقاء./ به سلامت: مَعَ السَّلامَة./ به ما افتخار داديد: شَرَّفتُمُونا.
به من اجازه می دهيد؟ هَلْ تَسْمَحُ لِی؟ (لِلمُذَکَّر)
هَلْ تَسْمَحِينَ لِی؟(لِلمُؤَنَّث)
بله به شما اجازه می دهم: نَعَم، أَسمَحُ لَکَ. (لِلمُذَکَّر)
نَعَم، أَسمَحُ لَکِ. (لِلمُؤَنَّث)
به من اجازه بدهيد: اِسْمَحْ لِی.(لِلمُخاطَب) / اِسْمَحِي لِی.(لِلمُخاطَبَة)
به… نياز دارم: اَحْتاجُ إلی…/ به خودکار نياز دارم: اَحتاجُ إلی قَلَمٍ جافٍّ./ به مداد نياز دارم: اَحتاجُ إلی قَلَمِ رَصاصٍ./ به خودنويس نياز دارم: اَحتاجُ إلی قَلَمِ حِبرٍ.
به پدرت سلام برسان: سَلِّم إلی أَبِيکَ. (لِلمُخاطَب)
سَلِّمي إلی أبيکِ . (لِلمُخاطَبَة)
به برادرت سلام برسان: سَلِّم إلی أَخيکَ. (لِلمُخاطَب)
سَلِّمي إلی أَخيکِ. (لِلمُخاطَبَة)
به زودی اين کشور را ترک خواهم کرد: سَأُغادِرُ هَذَا البَلَدَ قَريباً.
به زودی اين کشور را ترک خواهيم کرد: سَنُغادِرُ هَذَا البَلَدَ قَريباً.
هرگز اين کشور را ترک نخواهم کرد: لَن اُغادِرَ هَذَا البَلَدَ.
هرگز اين کشور را ترک نخواهيم کرد: لَن نُغادِرَ هَذَا البَلَدَ.
تبريک،مبارک باشد: مَبْرُوک./ هزار بار تبريک: ألْف مَبْروک./ تبريک های قلبی: التَّهانِیَ القَلْبِيَّة.
تلفن شما چند است؟ کَم رَقَمُ هاتِفِکَ؟
تو اشتباه می کنی: أنْتَ غَلْطان .(لِلمُخاطَب) / أنتِ غَلطانَة . (لِلمُخاطَبَة)
تو را به خدا می سپارم: أسْتَوْدِعُکَ اللهُ. (لِلمُخاطَب) / أسْتَوْدِعُکِ اللهُ. (لِلمُخاطَبَة)
تو مرا بدبخت کردی: أَنتَ خَرَّبتَ بَيتي. (لِلمُخاطَب)
أَنتِ خَرَّبتِ بَيتي. (لِلمُخاطَبَة)
حال شما چطور است؟ کَيفَ حالُکَ ؟ (لِلمُخاطَب) / کَيفَ حالُکِ ؟ (لِلمُخاطَبَة)
من خوبم، تو چطوری؟ أَنَا بَخَيرِ، کَيفَ أَنتَ ؟ (لِلمُخاطَب)
أَنَا بَخَيرِ، کَيفَ أَنتِ ؟ (لِلمُخاطَبَة)
حال مادرت چطور است؟ کَيفَ حالُ أُمِّکَ؟
او خوب است، سپاسگزارم: هِيَ بَخَيرٍ، شُکراً لَکَ
حال خانواده خوب است؟ هَلِ العائِلَةُ بِخَيرٍ؟
بله، آن ها خوبند، بسيار سپاسگزارم: نَعَم، هُم بَخَيرٍ، شُکراً جَزيلاً.
حق با توست: الحَقُّ مَعَکَ. (لِلمُخاطَب) / الحَقُّ مَعَکِ. (لِلمُخاطَبَة)
خدا حافظ: في أَمانِ اللهِ./ خدا را شکر: الحَمْدُ لِلّهِ./ خدا نکند: لا سَمَحَ اللهُ.
خدا قوت: اللهُ يُقَوِّيكَ. (لِلمُخاطَب) / اللهُ يُقَوِّيكِ. (لِلمُخاطَبَة)
خداقوت! خسته نباشی! ساعَدَكَ اللهُ. (لِلمُخاطَب)
ساعَدَكِ اللهُ. (لِلمُخاطَبَة)
خدا خيرت دهد: بَشَّرَكَ اللهُ. (لِلمُخاطَب) / بَشَّرَكِ اللهُ. (لِلمُخاطَبَة)
خدا عمرت دهد! الهي پيرشی! أَطالَ اللهُ عُمرَكَ. (لِلمُخاطَب)
أَطالَ اللهُ عُمرَكِ. (لِلمُخاطَبَة)
خدا عمرتان دهد! الهی پير شويد! أَطالَ اللهُ عُمرَكُم. (لِلمُخاطَبِينَ)
أَطالَ اللهُ عُمرَکُنَّ. (لِلمُخاطَبات)
خدا تو را حفظ كند: رَعاكَ اللهُ. (لِلمُخاطَب) / رَعاكِ اللهُ. (لِلمُخاطَبَة)
خدا از تو درگذرد، خدا تو را بيامرزد: سامَحَكَ اللهُ. (لِلمُخاطَب)
سامَحَكِ اللهُ (لِلمُخاطَبَة)
خدا از شما در گذرد، خدا شما را بيامرزد: سامَحَکُمُ اللهُ. (لِلمُخاطَبِينَ)
سامَحَكُنَّ اللهُ. (لِلمُخاطَبات)
خدا را شکر سالم برگشتی(خطاب به مسافر):الحَمْدُ لِلهِ عَلَى السّلامةِ.
خداوند به شما برکت دهد: اللهُ يُبارِکُ فيکَ. (لِلمُخاطَب) / اللهُ يُبارِکُ فيکِ. (لِلمُخاطَبَة)
خداوند به تو سلامتی بدهد: اللهُ يُعْطِيکَ العافِيَة. (لِلمُخاطَب)
اللهُ يُعْطِيکِ العافِيَة. (لِلمُخاطَبَة)
خداوند به شما سلامتی بدهد: اللهُ يُعْطِيکُمُ العافِيَة. (لِلمُخاطَبِينَ)
اللهُ يُعْطِيکُنَّ العافِيَة. (لِلمُخاطَبات)
خداوند تو را از هر بلايی سلامت نگه دارد: اللهُ يَسلِمُکَ مِن کُلِّ بَلِيَّةٍ. (لِلمُخاطَب)
اللهُ يَسلِمُکِ مِن کُلِّ بَلِيَّةٍ. (لِلمُخاطَبَة)
خداوندشما را از هر بلايی سلامت نگه دارد: اللهُ يَسلِمُکُم مِن کُلِّ بَلِيَّةٍ. (لِلمُخاطَبِينَ)
اللهُ يَسلِمُکُنَّ مِن کُلِّ بَلِيَّةٍ. (لِلمُخاطَبات)
خداوندآن ها را از هر بلايی سلامت نگه دارد: اللهُ يَسلِمُهُم مِن کُلِّ بَلِيَّةٍ.(لِلغائِبِينَ)
اللهُ يَسلِمُهُنَّ مِن کُلِّ بَلِيَّةٍ.(لِلغائِبات)
خوابت خوش: صَحَّ النَّوم.
خواهش می کنم: أرْجُو،أرْجُوکَ.
خوب،بسيار خوب: طَيِّب، حَسَناً./ خوب، من بايد بروم: حَسَناً، يَجِبُ أَن أَذهَبَ.
خوبم : أَنَا بِخَيرٍ ./ ما خوبيم: نَحنُ بِخَيرٍ.
او خوب است : هُوَ بِخَيرٍ. (لِلمُذَکَّر) / هِيَ بِخَيرٍ. (لِلمُؤَنَّث)
خوش آمديد: أهْلاً وَ سَهْلاً ، مَرْحَباً.
خوش به حالت: ماأسْعَدَكَ.طُوبَی لَکَ. (لِلمُخاطَب)
ماأسْعَدَكِ.طُوبَی لَکِ. (لِلمُخاطَبَة)
خوشوقت شديم: تَشَرَّفْنا، فُرصَة سَعيدَة./ خوشبختانه: مِن حُسْنِ الحَظِ.
خوشحال می شوم که ترا بار ديگر ببينم: يَسُرُّني جِدّاً أن أَراکَ ثانِيةً،
يَسُرُّني جِدّاً أنْ أَراکَ مَرَّةًثانِيَةً.
چشم!،اطاعت: سَمْعاً وَ طاعَةً، أمْرُكَ.
چشمت سلامت:سَلِمتْ عَيناكَ. (لِلمُخاطَب) / سَلِمتْ عَيناكِ. (لِلمُخاطَبَة)
چه خبر؟ مَا الخَبَرُ؟
چه وقت يکديگر را می بينيم؟ مَتی نَلتَقِی؟
فردا يکديگر را خواهيم ديد: نَلتَقي غَداً.
چه فرمايشی داريد؟ ماذا تَأمُرُ ؟ (لِلمُخاطَب) / ماذا تَأمُرِينَ ؟ (لِلمُخاطَبَة)
ماذا تَأمُرُونَ؟ (لِلمُخاطَبِينَ) / ماذا تَأمُرنَ؟ (لِلمُخاطَبات)
چه وقت تشريف آورديد؟ مَتَی وَصَلتَ؟ (لِلمُخاطَب) / مَتَی وَصَلتِ؟ (لِلمُخاطَبَة)
مَتَی وَصَلتُم ؟ (لِلمُخاطَبِينَ) / مَتَی وَصَلتُنَّ ؟ (لِلمُخاطَبات)
چه خبر اندوه باری! يا لَهُ مِنْ خَبَرٍ مُحزِنٍ!/ چه خبر شادی! يا لَهُ مِنْ خَبَرٍ مُفرِحٍ !/ چه رستورانی! يا لَهُ مِنْ مَطعَمٍ !/چه داستانی! يا لَها مِنْ قِصَّةٍ !/چه رُمانی! يا لَها مِنْ رِوايَةٍ!/ چه باغی! يا لَها مِنْ حَديقَةٍ !
چقدر اندوهگينم! مَا أَشَدَّ حُزنِي!/ چقدر خوشحالم! ما اَشَدَّ سُرُورِي! ما اَشَدَّ فَرَحِي!
در امان خدا: فی أمانِ اللهِ./ در پناه خدا: في رِعايَةِ اللهِ.
دريغا،افسوس: وا أَسَفاهُ، وا حَسرَتا.
دستت درد نکند: سَلِمَتْ يَداکَ، عَاشَتْ يَداکَ. (لِلمُخاطَب)
سَلِمَتْ يَداکِ، عَاشَتْ يَداکِ. (لِلمُخاطَبَة)
دوست دارم: أُحِبُّ. / دوست داريم: نُحِبُّ
دوست داری: تُحِبُّ. (لِلمُخاطَب) / دوست داری: تُحِبِّينَ. (لِلمُخاطَبَة)
دوست داريد: تُحِبُّونَ. (لِلمُخاطَبِينَ) / دوست داريد: تُحبِبنَ. (لِلمُخاطَبات)
دوست داريد کمی موسيقی گوش کنيد؟ هَل تُحِبُّ أَن تَسمَعَ قَليلاً مِنَ المُوسيقَی؟
بله، دوست دارم کمی موسيقي گوش کنم: نَعَم، اُحِبُّ أَن اَسمَعَ قَليلاً مِنَ المُوسيقَی.
نه، دوست ندارم موسيقي گوش کنم: لا، لا اُحِبُّ أَن اَسمَعَ المُوسِيقَی.
ديدارت چقدر مرا شاد می کند: کَم يَسُرُّنِي لِقاؤُکَ. (لِلمُخاطَب)
کَم يَسُرُّنِي لِقاؤُکِ. (لِلمُخاطَبَة)
ديروز، پريروز کجا بودی؟ أَينَ کُنتَ أَمسِ ، أَمسِ الأَوَّل؟
در خانه پسر عمويم بودم: کُنتُ فِي بَيتِ إبنِ عَمِّي.
ديشب کجا بودی؟ أَينَ کُنتَ اللَّيلَةَ الماضِيَّةَ؟
در خانه برادرم بودم: کُنتُ في بَيتِ أخي.
روز بخير: نَهارُکَ سَعيد.
روز خوبی را برايت آرزو می کنم: أَتَمَنَّی لَکَ يَوماً مُمتِعاً. (لِلمُخاطَب)
أَتَمَنَّی لَکِ يَوماً مُمتِعاً. (لِلمُخاطَبَة)
زنده باشی: حَيَّاکَ اللهُ. (لِلمُخاطَب) / حَيَّاکِ اللهُ. (لِلمُخاطَبَة)
سال نو مبارک: کُلُّ عامٍ وَ أنتَ بِخَير.کُلُّ عامٍّ وَ أَنتُم بِخَيرٍ.
سپاسگزارم: شُکراً./ بسيار سپاسگزارم: شُکراً جَزيلاً.
خيلی از شما سپاسگزارم: أشْکُرُکَ جِدّاً. (لِلمُخاطَب) / أشْکُرُکِ جِدّاً. (لِلمُخاطَبَة)
أشْکُرُکُم جِدّاً. (لِلمُخاطَبِينَ) / أشْکُرُکُنَّ جِدّاً. (لِلمُخاطَبات)
سخت نگير: هَوِّنْ عَلَيْکَ. (لِلمُخاطَب) / هَوِّني عَلَيکِ. (لِلمُخاطَبَة)
سفر بخير: رِحلَةٌ سَعيدَةٌ.
سفر چطور بود؟ کَيفَ کانَتِ الرِّحلَةُ؟
سفر بسيار خوب بود: کانَتِ الرِّحلَةُ جَيِّداً جِدّاً.
سلامت باشی:سَلَّمَكَ اللهُ. (لِلمُخاطَب) / سَلَّمَكِ اللهُ: (لِلمخاطبة)
سلام مرا به… برسان: بَلِّغْ سَلامی إلی…
سلام مرا به خانواده ام برسان: بَلِّغْ سَلامي إلی أَهلِي .
سلام مرا به همسر گراميتان برسانيد. بَلِّغ تَحِيَّاتِي إلَی زَوجَتِکَ الفاضِلَة.
سلام مرا به شوهر گراميتان برسانيد: بَلِّغِي تَحِيَّاتِي إلَی زَوجِکِ الفاضِل.
سلام، حالتان چطور است؟
أَهلاً، کَيفَ حالُکَ؟(لِلمُخاطَب)
أَهلاً، کَيفَ حالُکِ؟(لِلمخاطبة)
سپاسگزارم ، من خوبم: شُکرا، أَنَا بِخَيرٍ.
شب بخير،عصر بخير: مَساءَالخَير./ شب خوش: لَيلَةً سَعيدَة.
شب خوش: طابَتْ لَيلَتُکَ. (لِلمُخاطَب) / طابَتْ لَيلَتُکِ. (لِلمخاطبة)
شب خوش: تُصْبِحُ عَلَی خَيْرٍ. (لِلمُخاطَب) / تُصبِحينَ عَلَی خَيْرٍ. (لِلمُخاطبة)
شگفتا، عجبا: يا لَلعَجَبِ.
شما اهل کجا هستيد؟ مِن أَينَ أَنتَ ؟ (لِلمُخاطَب) / مِن أَينَ أَنتِ ؟ (لِلمُخاطبة)
مِن أَينَ أَنتُم ؟ (لِلمُخاطَبِينَ) / مِن أَينَ أَنتُنَّ ؟ (لِلمُخاطَبات)
من عراقی هستم: أَنَا عِراقِيٌّ. (لِلمُذَکَّر)/ أَنَا عِراقِيَّة. (لِلمُؤَنَّث)
ما عراقی هستيم: نَحنُ عِراقِيُّونَ. (لِلمُذَکَّر)/ نَحنُ عِراقِيَّاتٌ. (لِلمُؤَنَّث)
شما را به خدا می سپارم: أَستَودِعُکَ اللهَ. (لِلمُخاطَب) / أَستَودِعُکِ اللهَ. (لِلمُخاطبة)
شما عربی را به روانی حرف می زنيد: أَنتَ تَتَحَدَّثُ (تَتَکَلَّمُ) العَرَبِيَّةَ بِطَلاقَةٍ.(لِلمُخاطَب)
شما عربی را به روانی حرف می زنيد: أَنتِ تَتَحَدَّثينَ (تَتَکَلَّمينَ) العَرَبِيَّةَبِطَلاقَةٍ.(لِلمُخاطبة)
صبح به خير: صَباحَ الخَير، صَباحَ النُّور.
صباحَ بِنْتِ القُنْصُل: ترجمه: صبح شما سرخ فام باد! معادل معنايی: صبح بخير.[1]
صباحَ الفُلّ: صبح شما بسان گُل نيلوفرباد! معادل معنايی: صبح بخير!
صباحَ القِشْطة: ترجمه: صبح شما بسان سرشيرباد! معادل معنايی: صبح بخير!
عجب سخن درستی! يا لَهُ مِن قَولٍ سَليمٍ!
عذر شما موجّه نيست: إعتِذارُکَ غَيرُ مُبَرَّرٍ. (لِلمُخاطَب)/ إعتِذارُکِ غَيرُ مُبَرَّرٍ. (لِلمُخاطبة)
کاملاً اطمينان ندارم : لَستُ مُتَأَکِّداً تَماماً. (لِلمُذَکَّر)/ لَستُ مُتَأَکِّدةً تَماماً. (لِلمُؤَنَّث)
گمان نمی کنم: لا أَظُنُّ. / گمان نمی کنيم: لا نَظُنُّ .
گمان نمی کنی: لا تَظُنُّ. (لِلمُخاطَب) / گمان نمی کنی: لا تُظُنِّينَ. (لِلمُخاطبة)
گمان نمی کنيد: لا تَظُنُّونَ. (لِلمُخاطَبِينَ) / گمان نمی کنيد: لا تَظنُننَ. (لِلمُخاطَبات)
لطفاً: مِنْ فَضْلِکَ ، رَجاءً./ لطفاً به من نشان… بده: أرِنِی مِن فَضْلِکَ./ لطفاً اين پارچه را به من نشان بده: أَرِني هَذَا القُماشَ مِن فَضلِکَ .
لطفاً به آرامی صحبت کنيد: مِن فَضلِکَ تَکَلَّم بِهُدُوءٍ . رَجاءً تَکَلَّم بِبُطءٍ. (لِلمُخاطَب)
لطفاً به آرامی صحبت کنيد: مِن فَضلِکِ تَکَلَّمي بِهُدُوءٍ. رَجاءً تَکَلَّمي بِبُطءٍ. (لِلمُخاطبة)
زيرا نمی فهمم منظور شما چيست: لِأَنَّي لا أَفهَمُ ما تَقصُدُ. (لِلمُخاطَب)
لِأَنَّي لا أَفهَمُ ما تَقصُدِينَ. (لِلمُخاطبة)
لطفاً سلام مرا به برادرت برسان: مِن فَضلِکَ بَلِّغ سَلامِي إلَی أَخيکَ. (لِلمُخاطَب)
مِن فَضلِکِ بَلِّغی سَلامِي إلَی أَخيکِ. (لِلمُخاطبة)
مبارک باشد: مَبْرُوک، تَهانينا./ مبارك باشد! هزارتبريك:أَلْفُ مَبْروك.
متأسفم: آسِف. (لِلمُذَکَّر)/ آسِفَة. (لِلمُؤَنَّث)
بسيار متأسفم: أَنَا آسِفٌ جِدّاً. (لِلمُذَکَّر)/ أَنَا آسِفَةٌ جِدّاً. (لِلمُؤَنَّث)/ متأسفانه: مَعَ الأسَفِ.
مدت زيادی اينجا بوديد؟ هَل قَضَيتَ وَقتاً طَويلاً هُنا ؟ (لِلمُخاطَب)
هَل قَضَيتِ وَقتاً طَويلاً هُنا ؟ (لِلمُخاطبة)
نَعَم، قَضَيتُ وَقتاً طَويلاً هُنا: بله، مدت زيادی اينجا بودم.
لا، ما قَضَيتُ وَقتاً طَويلاً هُنا:نه، مدت زيادی اينجا نبودم.
مزاحم شما نمی شوم: لا اُزاحِمُکَ. (لِلمُخاطَب) / لا اُزاحِمُکِ. (لِلمُخاطبة)
معذرت می خواهم: أرْجُو المَعْذَرَة، مَعْذَرَةً.
معرفی می کنم ايشان آقای، خانم، دوشيزه..: اُقَدِّمُ السَّيِّد، السَّيِّدَة، الآنِسَة…
أُقَدِّمُ السَّيِّدَ جَعفرِيّ، السَّيِّدَةَ مُحَمَّدِيّ، الآنِسَةَ مُوسَوِيّ
مرا ببخشيد: سامِحني. (لِلمُخاطَب) / سامِحِينِي. (لِلمُخاطبة)
مرا سرزنش نکن. لا تُؤَاخِذنِي.لا تَلُمُنِي.
موفق باشی، پيروزباشی: وَفَقَّكَ اللهُ. (لِلمُخاطَب) / وَفَقَّكِ اللهُ. (لِلمُخاطبة)
من باور نمی کنم: لا اُصَدِّقُ./ من سخن شما را باور نمی کنم: أَنَا لا أُصَدِّقُ کَلامَکَ.
من بايد بروم: يَجِبُ أَن أَذهَبَ./ بايد به دانشگاه بروم : يَجِبُ أَن أَذهَبَ إلَی الجامِعَةِ .
من به شما قول می دهم: اُعْطِيکَ کَلاماً. (لِلمُخاطَب)/ اُعْطِيکِ کَلاماً. (لِلمُخاطبة)
من خيلی خوشحالم: أَنَا مَسرُورٌ جِدّاً. (لِلمُذَکَّر)/ أَنَا مَسرُورَةٌ جِدّاً. (لِلمُؤَنَّث)
من به شما کمک می کنم: أَنَا أُساعِدُکَ. (لِلمُخاطَب) / أَنَا أُساعِدُکِ. (لِلمُخاطبة)
من خيلی خوبم، متشکرم: إِنِّي عَلَی ما يُرام، شُکراً.
من خيلی خوب نيستم: إنِّي لَستُ عَلَی ما يُرام.
من چيزهای زيادی راجع به شما شنيده ام: أَنَا سَمِعتُ عَنکَ الکَثيرَ،
أَنَا سَمِعتُ کَثيراً عَنکَ .
ما چيزهای زيادی راجع شما شنيده ايم: نَحنُ سَمِعنا کَثيراً عَنکُم .
من در خدمت شما هستم: أَنَا في خِدمَتِکَ. (لِلمُذَکَّر)/ أَنَا في خِدمَتِکِ. (لِلمُؤَنَّث)
ما در خدمت شما هستم: نَحنُ فِي خِدمَتِکُم. (لِلمُخاطَبِينَ)
نَحنُ فِي خِدمَتِکُنَّ. (لِلمُخاطَبات)
من کاملاً احساس خوشبختی می کنم: إنِّي أَشعُرُ بِغايَةِ السَّعادَةِ.
ما کاملاً احساس خوشبختی می کنيم: إنَّنا نَشعُرُ بِغايَةِ السَّعادَةِ.
تو کاملاً احساس خوشبختی می کنی: إنَّکَ تَشعُرُ بِغايَةِ السَّعادَةِ. (لِلمُخاطَب)
إنَّکِ تَشعُرينَ بِغايَةِ السَّعادَةِ. (لِلمُخاطبة)
شما کاملاً احساس خوشبختی می کنيد: إنَّکُم تَشعُرُونَ بِغايَةِ السَّعادَةِ. (لِلمُخاطَبِينَ)
إنَّکُنَّ تَشعُرنَ بِغايَةِ السَّعادَةِ. (لِلمُخاطَبات)
من احساس شادی فراوانی می کنم: إنِّي أَشعُرُ بِفَرَحٍ شَديدٍ.
من سخت احساس نگرانی می کنم: إنِّي أَشعُرُ بِشِدَّةِ القَلَقِ.
من بسيار نگرانم : إنِّي قَلِقٌ جِدّاً. (لِلمُذَکَّر)/ إنِّي قَلِقَةٌ جِدّاً. (لِلمُؤَنَّث)
من برای درگذشت او اندوهگينم: أَنَا حَزينٌ لِوَفاتِهِ. (لِلمُذَکَّر)
أَنَا حَزينَةٌ لِوَفاتِهِ. (لِلمُؤَنَّث)
من احساس ناراحتی می کنم: إنِّي غَيرُ مُرتاحٍ، إنِّي لاأَشعُرُ بِإرتِياحٍ.

من شريک اندوه تو هستم: أَنَا أُشاطِرُکَ الأَحزانَ. (لِلمُخاطَب)
أَنَا أُشاطِرُکِ الأَحزانَ. (لِلمُخاطبة)
ما شريک اندوه شما هستيم: نَحنُ نُشاطِرُکُمُ الأحزانَ.
من از شنيدن آن بسيار خوشحالم: إنِّي فَرِحٌ جِدّاً لِسَماعِ ذلکَ. (لِلمُذَکَّر)
إنِّي فَرِحَةٌ جِدّاً لِسَماعِ ذلکَ. (لِلمُؤَنَّث)
من با شما موافق هستم: أَنَا مُتَّفِقٌ مَعَکَ. (لِلمُذَکَّر)/ أَنَا مُتَّفِقَةٌ مَعَکِ. (لِلمُؤَنَّث)
من با او موافق نيستم: أَنَا لا إَتَّفِقُ مَعَهُ./ من با آنها موافق نيستم: أَنَا لا إَتَّفِقُ مَعَهُم.
ما با شما موافق نيستيم: نَحنُ لا نَتَّفِقُ مَعَکُم.
شما با ما موافق نيستيد: اَنتُم لا تَتَّفِقُونَ مَعَنا.
من از آن خشمگين نيستم: إِنِّي لَستُ غاضِباً مِن ذَلکَ. (لِلمُذَکَّر)
إِنِّي لَستُ غاضِبةً مِن ذَلکَ. (لِلمُؤَنَّث)
من از آن موضوع خشمگينم : إنِّي غاضِبٌ مِن ذَلِکَ الأَمرِ. (لِلمُذَکَّر)
إنِّي غاضِبةٌ مِن ذَلِکَ الأَمرِ. (لِلمُؤَنَّث)
من درست نمی دانم: لا أَعرِفُ بِالضَّبطِ، لا أَدرِي بِالضَّبطِ، لا أَعلَمُ بِالضَّبطِ .
من متأسفانه نمی توانم: إنِّي لا أَستَطيعُ مَعَ الأَسَفِ. إنِّي لا أَقدِرُ مَعَ الأَسَفِ.
وقتتان خوش: طابَتْ أوقاتُکَ. (لِلمُخاطَب) / طابَتْ أوقاتُکِ. (لِلمُخاطبة)
طابَتْ أوقاتُکُم. (لِلمُخاطَبِينَ) / طابَتْ أوقاتُکُنَّ. (لِلمُخاطَبات)
وظيفه است: لا شُکرَ عَلَی الواجِبِ.
همه خوبيم، متشکرم: کُلُّنا بِخَيرٍ، شُکراً.
نوش جان، گوارا باد: هَنِيئاً لَکَ. (لِلمُخاطَب)/ هَنِيئاً لَکِ. (لِلمُخاطبة)
درس دوم: بوفه( اَلْمَقصِف)
با اصطلاحات زير آشنا شويم:
(لِلمُذَکَّر): برای مذكر/ (لِلمُؤَنَّث): برای مؤنث/ (لِلغائِب): « او » برای مذكر/ (لِلغائِبَة): « او » برای مؤنث/ (لِلغائِبَينِ): « آن دو » برای مذكر/ (لِلغائِبَتَينِ): « آن دو» برای مؤنث/ (لِلغائِبينَ): « آنها » برای مذكر/ (لِلغائِبات): « آنها » برای مؤنث/ (لِلمُخاطَب): « تو » برای مذكر/ (لِلمُخاطبة): « تو » برای مؤنث/ (لِلمُخاطَبَينِ): « شما دو نفر » برای مذكر/ (لِلمُخاطَبَتَينِ): « شما دو نفر » برای مؤنث/ (لِلمُخاطَبِينَ): « شما چند نفر » برای مذكر/ (لِلمُخاطَبات): « شما چند نفر » برای مؤنث.
هَذا مَقصِفُ المَدرَسَةِ: اين بوفه مدرسه است.
يَجلِسُ التَّلاميذُ أَمامَ الطَّاوِلَةِ:(لِلغائِبينَ) دانش آموزان جلو ميز می نشينند.
تَجلِسُ التِّلميذاتُ أَمامَ الطَّاوِلَةِ:(لِلغائِبات) دانش آموزان جلو ميز می نشينند.
راشِدٌ يَأکُلُ بَيضَةً : راشد تخم مرغ می خورد.
هُدَی تَأکُلُ شَطِيرَةً: هدی ساندويچ می خورد.
بَدرٌ يَشرَبُ عَصيرَ البُرتِقالِ: بدر آب پرتقال می نوشد.
سُمَيَّةُ تَشرَبُ لَبَناً: سميه شير می نوشد.
اَنَا جَوعانُ:(لِلمُذَکَّر) من گرسنه ام.
ماذا تَأکُلُ ؟(لِلمُخاطَب) چه می خوری ؟
آکُلُ خُبزاً وَ جُبناً: نان و پنير می خورم.
اَنَا جَوعانَةٌ:(لِلمُؤَنَّث) من گرسنه ام.
ماذا تَأکُلِينَ ؟ (لِلمُخاطبة) چه می خوری ؟
آکُلُ شَطِيراً : ساندويچ می خورم
اَنَا عَطشَان:(لِلمُذَکَّر) من تشنه ام.
ماذا تَشرَبُ ؟(لِلمُخاطَب) چه می نوشی ؟
أَشرَبُ عَصيرَ اللَّيمُونِ: آب ليمو می نوشم.
اَنَا عَطشانَةٌ:(لِلمُؤَنَّث) من تشنه ام.
ماذا تَشرَبِينَ ؟(لِلمُخاطبة) چه می نوشی ؟
أَشرَبُ عَصيراً بارِداً: آب ميوه سرد می نوشم.
درس سوم : التَّعارف ( آشنايی)التَّعارُف
 الحِوارُ الأَوَّلُ: تَعارُف
«المُدَرِّسُ: السَّلامُ عَلَيکُم.
الأَولادُ: وَ عَلَيکُمُ السَّلامُ، يا اُستاذ.
المُدَرِّسُ: هَذا عَبدُاللّهِ. هُوَ باکِستانِيٌّ.
المُدَرِّسُ: يا عَبدَاللّهِ. هَذَا باسِم، هُوَ أَندُونِيسِيٌّ.
عَبدُاللّهِ: أَهلاً باسِم.
باسِم: أَهلاً وَ سَهلاً عَبدَاللّهِ. »
شرحُ المُفرَدات:
أهلاً وَ سَهلاً: خوش آمدی.
 الحِوارُ الثَّانِي: جَلَسَةُ التَّعارُفِ
«عَلِي: السَّلامُ عَلَيکُم يا سَيِّدِي.
مُحَمَّد: وَ عَلَيکُمُ السَّلامُ.
عَلِي: هَل أَنتَ أَجنَبِيٌّ ؟
مُحَمَّد: نَعَم، اَنَا مِصرِيٌّ، وَ هَل أَنتَ إيرانِيٌّ؟
عَلِي: نَعَم، اَنَا إيرانِيٌّ.
مُحَمَّد: مَااسْمُکَ؟
عَلِي: إسمِي عَلِيٌّ، مَا اسْمُکَ؟
مُحَمَّد: إسمِي مُحَمَّدٌ.»
 الحِوارُ الثَّالِث: اللِّقاءُ وَ التَّعارُف
« – مَرحَباً سَليم! أنتَ هُنا؟
-أهلاً فَريد، کَيف حالُکَ؟
– الحَمدُ لِلّه. اُقَدِّمُ لَکَ صَدِيقِي نَواف، مُهَندِس، مِنَ الْيَمَن.
– تَشَرَّفنا.
– هَذِهِ بِطاقَتِي، وَ عَلَيها العُنوان وَ الهاتِفُ الجَوَّال.
– شُکراً لَکَ.
– ما رَأيُکُم لَو نَشرِبُ القَهوَةَ فِي المَقصِفِ القَرِيب؟
– حَسَناً… »
شرحُ المُفرَدات:
مَرحَباً: سلام/ هُنا: اينجا/ أهلاً: سلام/ اُقَدِّمُ: معرفی می کنم./ صَدِيق: دوست/ تَشَرَّفنا: خوشوقتيم/ بِطاقَة: کارت؛جمع: بِطاقات/ عُنوان: آدرس/ الهاتِفُ الجَوَّال: موبايل، تلفن همراه/ مَقصِف: بوفه؛جمع: مَقاصِف.
 الحِوارُ الرَّابِع
«-مَرحَباً، اَنَا سُعاد.
– وَ اَنَا صَفِيَّة.
– هَل أنتِ مِن تُونِس؟
– لا، اَنَا مِنَ الْجَزائِر… وَ أنتِ؟
– اَنَا مِنْ لُبنان، مِنْ مَدينَةِ بَيروت.
– أَينَ تَعمَلِين؟
– فِي البَلَدِيَة… وَ أنتِ؟
– اَنَا رَبَةُ مَنزِل، لا أَعمَلُ.»
شرحُ المُفرَدات:
بَلَدِيَة: شهرداری/ رَبَةُ مَنزِل: خانه دار
 الحِوارُ الخامِس
« – مِن أَينَ أنتِ؟
– مِنْ مالِيزيا و إسمِي نَصُوح.
– وَ أَنتِ ؟
– مِنْ فَرَنسا، وَ إسمی جان بوبو.
– وَ أَنتِ صِينِيَّة؟
– نَعَم، اَنَا مِنَ الصِّين، وَ إسمِي سياو جيو.
– هَل بَينَکُم أَحَدٌ مِنْ بِلجِيکا؟
– لا
– هَل بَينَکُم أَحَدٌ مِنْ إسبانيا؟
– نَعَم، اَنَا إسبانِيَّة، وَ إسمِي بيلار کانتوس.
– وَ أَنتُما رُبَّما مِنَ البُوسنَة؟
– اَنَا مِنَ البُوسنَة… وَ هُوَ مِنْ کُوسُوفا.
– هَل أَنتِ مِنَ الْهِند؟
– نَعَم، اَنَا مِنْ دِلهِي، وَ إسمِي مُودانة.
– وَ أَنتِ، أَظُنُّکَ مِنْ تُرکِيا؟
– نَعَم، وَ إسمِي جودت.»
شَرحُ المُفرَدات:
مِنْ أينَ أنتِ: از كجا هستی؟ اهل كجا هستی؟/ مالِيزيا: مالزی/ الصِّين: چين/ بِلجِيكا: بلژيك/ إسبانيا: اسپانيا/ البُوسنَة: بوسنی/ كُوسُوفا: كوزوو/ دِلهِي: دهلی/ أَظُنُّ: گمان می كنم، فكر می كنم./
 الحِوار السّادس
«- اَنَامازِن، مُوَظَّفٌ فِي شِرکَةٍ تِجارِيَّة.
– أَهلاً بِکَ، وَ اَنَا سالِم، طالِبٌ فِي مَعهَدِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة.
– أَينَ تَسکُنُ؟
– فِي حَيِّ الرَّوضَة.
– وَ اَنَا أَسکُنُ فِي حَيِّ الزُّهُور.
– اَنَا سَعيدٌ بِلِقائِکَ.»
شَرحُ المُفرَدات:
مُوَظَّف:کارمند؛جمع:مُوَظَّفُونَ/مَعهَد:دانشسرا،آموزشگاه،مدرسه، آکادمی، انستيتو؛جمع:مَعاهِد/ اللُّغَةُالعَرَبِيَّة:زبان عربی/تَسکُنُ:زندگی می کنی./ أَسکُنُ:زندگی می کنم./ حَيّ:منطقه،محله،کوی جمع:أَحياء/ اَنَا سَعيدٌ بِلِقائِکَ:از ديدارت خوشوقتم.

درس چهارم : در بازار:فِي السُّوقِ
 الحِوار:
« الإبن: أَنَا ذاهِبٌ إلَي السُّوقِ يا أُمِّي.
الأُمّ: هَلْ سَتَذهَبُ وَحْدَكَ؟
الإبن: نَعَم، سَأَذهَبُ وَحدِي. أُريدُ أَنْ أَشْتَرِي بَعضَ الْكُتُبِ.
الأُمّ: هُناكَ مَكتَبَةٌ كَبيرَةٌ فِي وَسَطِ الْمَدينَةِ.
الإبن: نَعَم، أَعرِفُ مَكانَها هِيَ أَمامَ الْحَديقَةِ. أَلَيسَ كَذلِك؟
الأُمّ: بَلَی، خُذْ هَذِهِ النُّقُودَ مَعَكَ.
الإبن: شُكراً يا أُمِّي، أَخَذْتُ بَعضَ النُّقُودِ مِنْ والِدِي.
الأُمّ: لا تَتَأَخَّرْ فِي السُّوقِ وَ لاتَلعَبْ فِي الطَّريقِ.
الإبن: لاتَخافِي يا أُمِّي، أَنَا الآنَ رَجُلٌ كَبيرٌ.»[1]
شَرحُ المُفرَدات:
سَتذهبُ وَحدَكَ؟ تنها خواهی رفت؟ / بَعضَ الكتبِ: مقداری كتاب/ هُناكَ: هست، وجود دارد./ مَكتَبَة: كتاب فروشی؛ جمع: مَكتَبات/ أعرِف: می دانم./ الحَديقَة: باغ، پارك/ نُقُود: پول/ لا تَتَأَخَّرْ: دير نكن./ لاتَلعَبْ: بازی نكن./ لاتَخافِي: نترس.
 النَّصّ:
« فِي اليَومِ الماضي ذَهبتُ مَعَ أَبِي إلَی سُوقِ الْخَضْراواتِ وَ رَأيتُ بائِعَ الْخَضْراواتِ يَبيعُ الطَّماطَةَ وَ الْباذِنجانَ وَ الْجَزَرَ وَ الْفاصُوليا وَ الْكَرنَبَ وَ اشْتَرَی أَبي مِنْهُ كِيلُو غَراماً مِنَ الطَّماطَةِ وَ كِيلُو غَرامَينِ مِنَ الْباذِنجانِ ثُمَّ ذَهَبْنا إلَی سُوقِ الْفَواكِهِ وَ كانَ يَبيعُ الفاكِهانِيّ (بائِعُ الْفَوكِه) التَّمرَ وَ الْعِنَبَ وَ الْخَوخَ وَ الرُّمَّانَ وَ الْخِيارَ وَ البِطِّيخَ الأصفَرَ وَ البِطِّيخَ الأحمرَ وَ البُرتُقالَ وَ اللَّيمُونَ وَ اشْتَرَی أَبي منْهُ كِيلُوغَراماً مِنَ الْخَوخِ بِمائةِ تُومانٍ. وَ هُناكَ في السُّوقِ رَأيتُ صَديقي أحمَد مَعَ أبِيهِ يَشتَرَيانِ البَيضَ وَ الْجُبنَ وَ الْحَليبَ ، سَلَّمْتُ عَلَيه وَ سَأَلتُهُ: بِكَمْ اِشتَرَيتُما البَيضَ فَقالَ: بِمائةٍ وَ خَمسينَ تُوماناً، بَعدَها أَخبَرَنِي صَديقي بِأَنَّهُ يُريدُ الذَّهابَ مَعَ أَبِيهِ إلَی سُوقِ اللُّحُومِ لِيَشتَرَيا لَحمَ الْبَقَرِ وَ السَّمَكَ وَ الدَّجاجَ، أَمَّا أَنَا فَأَخبَرْتُهُ بِأَنَّنا نُريدُ الذَّهابَ إلَی سُوقِ الأَلبِسَةِ لِيَشتَرِي أَبِي مِنْهُ سِروالاً لِأَخِي وَ قَميصاً لِأُختِي.» [2]
شَرحُ المُفرَدات:
سُوقُ الْخَضْراواتِ: بازار سبزی/ بائِعُ الْخَضْراواتِ: سبزی فروش/ الطَّماطَة: گوجه فرنگی/ الْباذِنجانَ: بادمجان/ الْجَزَر: هويج/ الْفاصُوليا: لوبيا/ الْكَرنَب: كلم/ سُوقُ الْفَواكِهِ: بازار ميوه/ الفاكِهانِيّ: ميوه فروش/ الْخَوخ: هلو/ الرُّمَّانَ: انار/ البِطِّيخُ الأصفَر: خربزه/ البِطِّيخُ الأحمر: هندوانه/ البَيض: تخم مرغ/ الْجُبن: پنير/ الْحَليب: شير/ سَلَّمْتُ عَليه: به او سلام كردم./ سُوقُ اللُّحُومِ: بازار گوشت/ لَحمُ الْبَقَرِ: گوشت گاو/ سُوقُ الأَلبِسَةِ: بازار پوشاك/ سِروال: شلوار/ قَميص: پيراهن؛ جمع: قُمْصان.

جمع آوری:مجیدمومنی

بالونی با عجیب‌ترین شکل به آسمان می‌رود

بالونی با بزرگترین ابعاد برای حمل محموله‌های مختلف توسط پژوهشگران انگلیسی در حال ساخت و راه اندازی زود هنگام است.
téléchargement (10)
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران، کارشناسان صنایع هوایی در کشور انگلستان در آینده نزدیک بزرگترین بالون دنیا را به آسمان خواهند فرستاد.

گفتنی است، طراحی این بالون غول آسا که Airland 10 نام دارد از سال 2010 آغاز شده است و کارشناسان زمان پرواز اصلی آن را در سال 2016 بر آورد کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، این بالون در حدود 91 متر طول دارد که در حدود 18 متر بزرگتر از بزرگترین هواپیماهای مسافر بری جهان است
téléchargement (11).

از جمله نکات منحصر به فرد این بالون توانایی اقامت او در هوا بدون فرود به مدت 3 هفته و حمل حدود 9تن انواع محموله‌ها است.

ساخت این بالون در سالهای پیش به دلیل عدم تامین بودجه متوقف شده بود اما حال با دریافت یک بودجه 5 میلیون دلاری ساخت آن مجدد از سر گرفته شده است.

دولت انگلستان امیدوار است از این هواپیما برای حمل و نقل ارزان قیمت محموله‌ها بویژه محموله‌های نظامی استفاده کند.

از جمله ویژگی‌های این بالون سرعت 148 کیلو متر بر ساعت، وزن 20 هزار کیلو گرمی است.

طراحان این بالون در طرحی پیشتازانه حتی در نظر دارند که یک نسخه بزرگتر از این بالون را راه اندازی کنند که قادر به حمل 50 تن بار در هر نوبت پروازی باشد.

از جمله تمایزات قابل تامل در این بالون غول آسا شکل آیرودینامیکی منحصر به فرد آن است که می‌تواند باعث اوج گیری آن در آسمان شود.

انتهای پیام/