خدا همه ما را از غفلت ها نجات بده و خصوصا از غفلت از در غفلت بودن

 

خدا همه ما را از غفلت ها نجات بده و خصوصا از غفلت از در غفلت بودن
16
از کوچک شمردن اشتباهات
16 min · J’aimeاشتباهات و خطاهایی که فراموششان کرده ایم ولی زنگارهاش روی دل ما جا خوش کردن و باعث انحراف دید ما میشه

Ali Khani
عینک مطالعه ای که دکتر برام تجویز کرده یک کم که کدر میشه دیگه نمی تونم کلمات را آنطور که هستند و با سرعت ببینم و راحت مطالعه کنم با خودم فکر می کنم عمری که طی کرده ام و غفلت ها کم نبوده زنگار این ها روی دلی خدا صاف و شفاف بمن داده بود چه قدر در من انجراف در دید و فهم و احساس ایجاد کرده عجیب نیست که قران می خونم یا نماز می خونم زود خسته میشم همین زنگارهاست که نمی زاره عظمت مفاهیم قرآن و نماز ها حس کنم و شیفته آن بشوم و بهره کافی از ببرم
7 min · J’aime

Ali Khani
روز عاشورا وقتی بعنوان اتمام حجت حرفهای حق خود را زد ولی لشکریان هنوز کور دل مانده بودند امام با تلخی گفت شماها شکم هایتان از جرام پر شده چطور ممکن است حرفهای من را درک کنید
4 min · J’aime

Ali Khani
به اونهایی که برای توبه و بازگشت به تقوای الهی امروز و فردا می کنند می توان گفت چه کسی تظمین داده شما فردایی داشته باشید که توبه کنید علاوه براین هر چه بیشتر گناه می کند دل شما کدر تر و سیاه تر میشود شاید فردای شما دیگر آنقدر دلتان تیره شده باشد که توبه هیچ مفهومی برایتان نداشته باشد این نحوه زندگی که یک خط در میان الوده به خطا و گناه است چه فاجعه معنوی را که برای ما به ارمغان نخواهد آورد.
À l’instant · J’aime

Photo : ‎خدا همه ما را از غفلت ها نجات بده و خصوصا از غفلت از در غفلت بودن<br />
16<br />
از کوچک شمردن اشتباهات<br />
16 min · J’aime</p>
<p>اشتباهاو خطاهایی که فراموششان کرده ایم ولی زنگارهاش روی دل ما جا خوش کردن و باعث انحراف دید ما میشه</p>
<p>Ali Khani<br />
عینک مطالعه ای که دکتر برام تجویز کرده یک کم که کدر میشه دیگه نمی تونم کلمات را آنطور که هستند و با سرعت ببینم و راحت مطالعه کنم با خودم فکر می کنم عمری که طی کرده ام و غفلت ها کم نبوده زنگار این ها روی دلی خدا صاف و شفاف بمن داده بود چه قدر در من انجراف در دید و فهم و احساس ایجاد کرده عجیب نیست که قران می خونم یا نماز می خونم زود خسته میشم همین زنگارهاست که نمی زاره عظمت مفاهیم قرآن و نماز ها حس کنم و شیفته آن بشوم و بهره کافی از ببرم<br />
7 min · J’aime</p>
<p>Ali Khani<br />
روز عاشورا وقتی بعنوان اتمام حجت حرفهای حق خود را زد ولی لشکریان هنوز کور دل مانده بودند امام با تلخی گفت شماها شکم هایتان از جرام پر شده چطور ممکن است حرفهای من را درک کنید<br />
4 min · J’aime</p>
<p>Ali Khani<br />
به اونهایی که برای توبه و بازگشت به تقوای الهی امروز و فردا می کنند می توان گفت چه کسی تظمین داده شما فردایی داشته باشید که توبه کنید علاوه براین هر چه بیشتر گناه می کند دل شما کدر تر و سیاه تر میشود شاید فردای شما دیگر آنقدر دلتان تیره شده باشد که توبه هیچ مفهومی برایتان نداشته باشد این نحوه زندگی که یک خط در میان الوده به خطا و گناه است چه فاجعه معنوی را که برای ما به ارمغان نخواهد آورد.<br />
À l’instant · J’aime‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.