از گذشته درس بگیریم و امروز فردا را بسازیم فردایی که

 

بنام او که بر همه مهربان است و بر مومنین مهربانی اش مستمر
پس با رعایت تفوا و پرهیز از گناه مهر او را برای خود همیشگی کنیم
1013866_1547173968841655_57044726_nاز گذشته درس بگیریم و امروز فردا را بسازیم فردایی که خواهد آمد حتی اگز تکذیبش کنیم / ………………………………… از خداوند پروا داشته باشیم و هریک ببینیم برای فردا چه پیش می فرسیتم بکوشیم شایسته سجده ای باشیم که فرسته ها بر پدرمان آدم گذاشتند بکوشیم با رفتار خالصانه برای خدا شیطان را با سوگندی که برای گمراه کردن ما بزبان آورد ناامیدش کنیم دامنه امکان تحول انسان از آنسوی حیوانیت محض تا آنسوی خصلت های خوب فرشتگان
گستردگی دارد. هر انچه ا ز ذهن ما می گذرد کلام خود و خودی ندانیم القائات شیطان و وسوسه های شیاطین بر ذهن ما القاء می شوند یاد خدا حلال و حرام خدا رضایت خدا را فراموش نکینم
i
قدم و فکر در راه خطا که برداشتیم کم کم کجی ها را صاف مستقیم و هرچه درست است را نادرست خواهیم یافت. شیطان ولی کسانی است که کفران نعمت کردند و آنها را نور بسوی ظلمات می برد
خداوند ولی کسانی ایمان می اورند و به سرکشی نه می گویند آنها را از تاریکی های بسوی نور می برد.
Photo : ‎بنام او که بر همه مهربان است و بر مومنین مهربانی اش مستمر<br /><br /><br />
پس با رعایت تفوا و پرهیز از گناه مهر او را برای خود همیشگی کنیم</p><br /><br />
<p>از گذشته درس بگیریم و امروز فردا را بسازیم فردایی که خواهد آمد حتی اگز تکذیبش کنیم / ....................................... از خداوند پروا داشته باشیم و هریک ببینیم برای فردا چه پیش می فرسیتم بکوشیم شایسته سجده ای باشیم که فرسته ها بر پدرمان آدم گذاشتند بکوشیم با رفتار خالصانه برای خدا شیطان را با سوگندی که برای گمراه کردن ما بزبان آورد ناامیدش کنیم دامنه امکان تحول انسان از آنسوی حیوانیت محض تا آنسوی خصلت های خوب فرشتگان<br /><br /><br />
گستردگی دارد. هر انچه ا ز ذهن ما می گذرد کلام خود و خودی ندانیم القائات شیطان و وسوسه های شیاطین بر ذهن ما القاء می شوند یاد خدا حلال و حرام خدا رضایت خدا را فراموش نکینم<br /><br /><br />
i<br /><br /><br />
قدم و فکر در راه خطا که برداشتیم کم کم کجی ها را صاف مستقیم و هرچه درست است را نادرست خواهیم یافت. شیاطان ولی کسانی است که کفران نعمت کردند و آنها را نور بسوی ظلمات می برد<br /><br /><br />
 خداوند ولی کسانی ایمان می اورند و به سرکشی نه می گویند آنها را از تاریکی های بسوی نور می برد.‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.