امروز هم روزی است ، غوغایی دارد برای خودش


امروز هم روزی است ، غوغایی دارد برای خودش ، واقعیت هایی دارد و گاه توهماتمان را جای واقعیت هایش می گذاریم پیش خودمان ، هر چه هست در گذر است ، اگر حساب از دستمان خارج شود واویلاست، روزی دیگری هم هست ، روزی است که گذراندنی نیست ؛ هرچه کرده ایم ، پیش از ما رفته آنجا مانده ، همانجا که ماندنی است ما خواهیم بود و آنچه اینجا کرده ایم آنجا حاضر ،
هرکس ببند چه فرستاده برای فردایش ، فردا آمدنی است و رفتنی هم نیست. اگر خدا رافراموش کردیم خداوند هم ما را نیز از یاد خودمان میبرد

یعنی بادمان میرود کی هستیم که از کجا آمده وبه کجا خواهیم
رفت برای چه آمده ایم و
میشویم غرق توهمات خود ساخته و شیطان ساخته

خط کش خوب و بد شناسی خود را از هر بازار مکاره ای خریده باشیم آنروز بدرد نمیخورد خط کش فقط خط کش خداست ،
مقیاس و میزان در آنروز حق است و حقیقت
رفتار مان را با کدام واحد سانت میزیم بامقیاسی فانتزی یا هیجان ، یا اینکه به خود هشدار می دهم آنچه خارج از محدوده رضای خداست جز مصیبت و بدبختی حاصلی را نصمیبمان نخواهد کرد
ایا باورمان هست که اینهمه بندگان صالحش را خدایمان فرستاده تا را راست سلامت زیستن را و عاقبت بخیر شدن را به بندگانش بیاموزند از این بندگان خوب خدا پیامبر خاتم خاتمش نصیب ما شده این بنده های خوب خدا برای بشر راه رسم پاک زیستن را خدا را آورده اند تا اگر کسی خواست واقعا بداند چه میکند جه باید بکند راهش معلوم باشد.
امروز روزی است با همه خوبیها و بدیها خوشی های و تلخی ها میگذرد ،

راه معلوم است بیراه ها را که نپذیریم و قدم در راه که بگذاریم راه روشن تر میشود هر چه بسوی دوست بروی البته بی ادعا دوست نزدیکتر می شود و راه روشنتر و تردید ها کمتیر
دوست صداقت ما را که ببیند
وفاداری ما را که ببیند حتما مسیر را برایمان روشنتر می کند
و شوق ما واقعی تر و محسوس تر می شود

امروز روزی است که میگذرد روز دیگری در پیش است که ماندنی است

در هیاهوی این روز گذشتنی فردای ماندی را فراموش نکنیم
امروز مزرعه ای است برای فردای ابدی
که اگر قدر ش را بدانیم فردا که به توشه خود نگاه کردیم حسرت کمتری خواهیم خورد

التماس دعا
خدا نگهدا
ر

One comment on “امروز هم روزی است ، غوغایی دارد برای خودش

  1. اشرف الساد ات گفت:

    دراین دنیای برهیاهو خداوند حفظمان کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.